Regionalna advokatska komora Tuzla

Regionalna advokatska komora Tuzla ima svojstvo pravnog lica sa sjedištem u Tuzli. Na osnovu člana 15. Zakona o advokaturi FBIH, Regionalna advokatska komora Tuzla na svojoj konstituirajućoj Skupštini 20. 07. 2002. godine usvojila je svoj Statut kojim se utvrđuje organizacija i način rada ove komore. 

Regionalna advokatska komora predstavlja i zastupa sve advokate sa svoga područja pred kantonalnim i opštinskim tijelima i institucijama.